Nasze akredytacje

Łącząc ponad 30 lat doświadczenia i najnowocześniejsze możliwości, firma Bodycote opracowała specjalne metody obróbki poprawiające odporność komponentów na zużycie, erozję i korozję. Utrzymujemy najwyższe produkcyjne standardy jakości, bezpieczeństwa i wydajności, mogąc poszczycić się obszernym zbiorem akredytacji od kluczowych klientów globalnych, platform i agencji standaryzacji ze wszystkich sektorów rynku.

Poniżej znajdują się niektóre z naszych akredytacji krajowych i międzynarodowych. Użyj narzędzia do kontaktu z nami, aby odnaleźć dokładnie te akredytacje, które pasują do konkretnego zastosowania.

ISO 9001:2008

Najnowsza wersja normy dla systemów zarządzania jakością — jest ona jednak bardziej skoncentrowana na ogólnych procesach biznesowych niż konkretnie na systemach jakości. Norma przyjęła nowe podejście do zarządzania systemami skoncentrowane na tym, jak procesy w firmie są powiązane i współdziałają ze sobą, a nie na oddzielnych konkretnych obszarach. Norma jest oparta na koncepcji powtarzającego się cyklu — Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj — kierującego firmą w procesie ciągłego doskonalenia.

ISO 14001

Norma dla systemu zarządzania środowiskowego jest w innych aspektach podobna do wymagań normy ISO 9001:2008, ale jest ukierunkowana specjalnie na kwestie środowiskowe, a w szczególności te aspekty organizacji lub firmy, które wpływają na środowisko i które firma może kontrolować. Norma ISO 14001 określa wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego, aby umożliwić organizacji sformułowanie zasad i celów z uwzględnieniem wymagań prawnych. System jest oparty na cyklu Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj i wykorzystuje podejście procesowe podobne do normy ISO 9001:2008, z którą jest ściśle powiązany.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

OHSAS18001:2007

OHSAS 18001 to międzynarodowo uznawana specyfikacja oceny systemów zarządzania BHP. Została opracowana przez wybrane wiodące organizacje handlowe, międzynarodowe organizacje standaryzacji i certyfikacji w celu uwzględnienia luki – braku międzynarodowej normy umożliwiającej certyfikację innej firmy.

Specyfikacja OHSAS 18001 obejmuje następujące kluczowe obszary:

 • Planowanie identyfikacji zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka
 • Program zarządzania OHSAS
 • Struktura i odpowiedzialność
 • Szkolenie, świadomość i kompetencje
 • Konsultacje i komunikacja
 • Kontrola operacyjna
 • Przygotowanie i reagowanie na sytuacje awaryjne
 • Mierzenie, monitorowanie i ulepszanie osiąganych wyników

ISO/TS 16949

Specyfikacja techniczna ISO/TS16949:2002 została wydana w marcu 2002 roku i dopasowuje amerykańskie, niemieckie, francuskie i włoskie normy motoryzacyjnych systemów jakości w ramach globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Określa ona wymagania dotyczące systemu jakości dla projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów związanych z motoryzacją. Jest ona oparta na normie ISO 9001 i została przygotowana przez zespół zadaniowy International Automotive Task Force (IATF) i Komitet techniczny ISO w celu harmonizacji specyficznych przepisów krajowych dotyczących systemów zarządzania jakością.

Celem normy jest udoskonalenie jakości systemu i procesu w celu zwiększenia zadowolenia klientów, identyfikacji problemów i zagrożeń w procesie produkcji i łańcuchu dostaw, wyeliminowania ich przyczyn oraz sprawdzenia wprowadzonych korekt i środków zaradczych pod kątem ich skuteczności. Nacisk został położony nie na wykrywanie, ale unikanie błędów.

ILO-OSH 2001

Standard ILO-OSH 2001 zawiera unikalny model międzynarodowy zgodny z innymi standardami i wytycznymi dotyczącymi systemów zarządzania. Nie jest on prawnie obowiązujący i nie ma na celu zastąpienia krajowych przepisów prawa, regulacji ani zaakceptowanych norm. Odzwierciedla wartości MOP, takie jak trójstronność i odpowiednie normy międzynarodowe, takie jak konwencja MOP dotycząca BHP z 1981 roku (Nr 155) i konwencja dotycząca usług opieki zdrowotnej w pracy z 1985 roku (Nr 161). Jej zastosowanie nie wymaga certyfikacji, ale nie wyklucza jej jako środka uznania dobrych praktyk, jeśli życzy sobie tego kraj wdrażający wytyczne.

Wytyczne MOP zachęcają do integracji zasad OSH-MS z innymi systemami zarządzania i stwierdzają, że BHP powinno być integralną częścią zarządzania biznesowego. Chociaż integracja jest pożądana, wymagane są elastyczne przygotowania w zależności od wielkości i rodzaju działalności.

AS9100

Norma lotnicza dla lotniczych systemów jakości jest lotniczym odpowiednikiem specyfikacji TS 16949 określonej dla przemysłu motoryzacyjnego. Wymagająca systemu zarządzania mającego akredytację zgodności z normą ISO 9001:2008; norma AS9100 określa dodatkowe wymagania wykraczające poza te, zawarte w normie ISO 9001:2008 i wymaga, aby dostawcy wykazywali, że dostarczane produkty lub usługi zawsze spełniają wymagania klienta i organu regulacyjnego oraz że celem jest uzyskanie zadowolenia klienta przez stosowanie ciągłych ulepszeń zapewniających zgodność z wymaganiami klienta i organu regulacyjnego.

AIAG CQI-9:2007 Special Process: Heat Treat System Assessment

Celem oceny systemu obróbki cieplnej (HTSA) jest opracowanie systemu zarządzania obróbką cieplną zapewniającego ciągłe doskonalenie, nacisk na zapobieganie defektom oraz redukcję odchyleń i odpadów w łańcuchu dostaw. HTSA w połączeniu z cieszącym się międzynarodowym uznaniem systemem zarządzania jakością i mającymi zastosowanie specyficznymi wymaganiami klienta definiuje podstawowe wymagania dot. systemów zarządzania obróbką cieplną. HTSA ma zapewniać wspólne podejście do systemu zarządzania obróbką cieplną organizacji motoryzacyjnych zajmujących się produkcją i częściami serwisowymi.

Centrum naprawcze FAA

Federalna administracja lotnicza (FAA) są to krajowe władze lotnicze Stanów Zjednoczonych odpowiedzialne przed społeczeństwem amerykańskim za regulację lotnictwa cywilnego w USA. W ramach obowiązków regulatora istotną rolę odgrywa dbałość o bezpieczeństwo w działaniach FAA, w tym utrzymywanie akredytacji i zatwierdzeń lotniczych centrów naprawczych.

Obróbka cieplna Nadcap

Będący w przeszłości akronimem nazwy National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program, skrót Nadcap jest teraz nazwą „marki” procesu akredytacji wspieranego przez SAE z pomocą instytutu PRI — Performance Review Institute. Nadcap działa w USA od 1990 roku. Jest to zarządzane przez przemysł podejście do oceny zgodności procesów specjalnych, które łączy ekspertów technicznych – od głównych wykonawców, dostawców po przedstawicieli rządowych. Ich celem jest współpraca przy określaniu wymagań dotyczących akceptacji dostawców przy wykorzystaniu standardowego podejścia. Obróbka cieplna Nadcap jest oparta na szeregu list kontrolnych AC7102 obejmujących:

 • Systemy metalu
 • Procesy obróbki cieplnej
 • Sprzęt do obróbki cieplnej
 • Lutowanie twarde
 • Formowanie na gorąco
 • Testowanie twardości

Powłoki Nadcap

Nadcap jest wiodącym światowym programem współpracy dużych firm, który został stworzony do zarządzania oszczędnym i opartym na jednomyślności podejściem do specjalnych procesów i produktów oraz zapewnienia ciągłych ulepszeń w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Nadcap udostępnia szereg uznanych programów akredytacji z zakresu wydajności procesów specjalistycznych. Powłoki Nadcap są oparte na liście kontrolnej AC7109 obejmującej co następuje:

 • Rozpylanie cieplne
 • Powłoki dyfuzyjne
 • Wytrącanie oparów
 • Laboratorium oceny powłok
 • Usuwanie powłok
 • Obróbka cieplna części powleczonych
 • Smarowanie części powleczonych suchą folią
 • Platerowanie części powleczonych

Spawanie Nadcap

Nadcap – poprzez grupę członkowską podstawowych wykonawców – zapewnia niezależną certyfikacją procesów produkcyjnych w branży. Nadrzędna organizacja Nadcap, PRI, ma misję „zapewnienia międzynarodowych, nieobciążonych, niezależnych usług oceny i certyfikacji procesów produkcji i produktów w celu dodania wartości, zmniejszenia kosztów całkowitych i ułatwienia relacji między wykonawcami i dostawcami”. Nadcap określiło akredytację obejmującą spawanie. Grupa zadaniowa Welding Task Group opracowała specyficzne dla procesu wymagania oparte na szeregu list kontrolnych AC7110, które obejmują:

 • Lutowanie twarde gazowe/indukcyjne
 • Zgrzewanie iskrowe
 • Spawanie elektronowe
 • Zgrzewanie oporowe
 • Spawanie
 • Spawanie laserowe
 • Zgrzewanie tarciowe/inercyjne
 • Zgrzewanie dyfuzyjne
 • Zgrzewanie udarowe kołkowe

Prasowanie izostatyczne na gorąco Nadcap

W czerwcu 2011 roku Komitet Zarządzający Nadcap (NMC) przegłosował utworzenie nowej listy kontrolnej audytu obróbki cieplnej. Lista AC7102/6 była opracowywana przez ostatnie dwa lata i została zatwierdzona w czerwcu 2011 roku jako nowa lista kontrolna dla prasowania izostatycznego na gorąco (HIP). Powód opracowania nowej listy kontrolnej związany był z odlewaniem metalowych części silników. Podczas odlewania części, wlewany do formy metal będzie stygł, pozostawiając w środku małe kieszenie powietrzne. W wielu przypadkach nie będzie to problemem. Natomiast w warunkach lotu, takich jak duża szybkość samolotów lub ekstremalne temperatury, które muszą wytrzymać, należy stosować bardzo dokładne badania i normy jakości.

Normy AMS

Normy SAE International służą rozwojowi inżynierii mobilnej na całym świecie. Program rozwoju standardów technicznych SAE jest teraz – tak ma to miejsce już prawie od 100 lat – wśród głównych przepisów organizacji dotyczących obsługiwanych branż mobilności: lotniczej, motoryzacyjnej i pojazdów komercyjnych. Obecna linia standardów SAE obejmuje prawie 10 000 dokumentów utworzonych w ramach jednomyślnego opracowywania standardów przez ponad 240 komitetów technicznych SAE mających ponad 450 podkomitetów i grup zadaniowych. Te prace są autoryzowane, sprawdzane i utrzymywane dzięki dobrowolnym wysiłkom ponad 9000 inżynierów i innych wykwalifikowanych profesjonalistów z całego świata. Normy dotyczące firmy Bodycote obejmują:

 • AMS 2750: Pirometria 
 • AMS 2665: Lutowanie srebrem na twardo
 • AMS 2670: Lutowanie miedzią na twardo
 • AMS 2675: Lutowanie niklem na twardo
 • AMS 2680/2681: Spawanie elektronowe
 • AMS 2728: Obróbka cieplna przerabialnych plastycznie stopów miedzi z berylem
 • AMS 2757: Cyjanowanie gazowe
 • AMS 2759: Ogólna obróbka cieplna
 • AMS 2759/1: Obróbka cieplna części ze stali węglowej i niskostopowej
 • AMS 2759/2: Obróbka cieplna części ze stali niskostopowej/stopowej
 • AMS 2759/3: Obróbka cieplna utwardzanych wydzieleniowo stali odpornych na korozję i maraging
 • AMS 2759/4: Obróbka cieplna części ze stali austenitycznej odpornej na korozję
 • AMS 2759/5: Obróbka cieplna części ze stali martenzytycznej odpornej na korozję
 • AMS 2759/6: Azotowanie gazowe i obróbka cieplna części ze stali niskostopowej
 • AMS 2759/7: Nawęglanie i obróbka cieplna części ze stali nawęglonej+
 • AMS 2759/8: Azotowanie jonowe
 • AMS 2769: Próżniowa obróbka cieplna
 • AMS 2770: Obróbka cieplna części z przerabialnych plastycznie stopów aluminium
 • AMS 2801: Obróbka cieplna części ze stopów tytanu
 • AMS 6875: Obróbka cieplna surowców

NORSOK M-650, wer. 3

Standardy NORSOK są opracowywane przez norweski przemysł naftowy w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, wartości dodanej i opłacalności rozwoju i działania przemysłu naftowego. Ponadto standardy NORSOK mają na celu jak największe zastąpienie specyfikacji firm naftowych oraz pełnienie roli wzorca dla regulacji władz. Standardy NORSOK są zazwyczaj oparte na uznanych normach międzynarodowych i dodają niezbędne przepisy niezbędne w celu zaspokojenia rozległych potrzeb norweskiego przemysłu naftowego.